Chuyến đến nội dung chính

Chuyển đổi $GALA từ GalaChainAllowance