Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để tôi có thể xem các vật phẩm ( NFT ) trong một hợp đồng?