Chuyến đến nội dung chính

Chậm trễ trong việc nhận hàng khi mua hàng tại cửa hàng Gala Games và Entertainment