Chuyến đến nội dung chính

Khôi phục $GALA từ Mạng Cronos