Chuyến đến nội dung chính

Yêu cầu để chơi Town Star là gì?