Chuyến đến nội dung chính

Chuyển đổi $GALA từ Rương kho báu/ Vault