Chuyến đến nội dung chính

Có khoản $GALA nào được cho sẵn không?