Chuyến đến nội dung chính

Mã chuyển khoản (Transfer Code) là gì?